Tuesday, January 16, 2018

Goa Open - 14/Jan/2018 - Results

QM: Rajiv D’Silva

1st: Team 8 - Aditya Gadre, Anannya Deb - 160
2nd: Team 3 - Annie Sen Gupta, J Krishnamurti - 150
3rd: Team 2 - Rahul Kakodkar, Swami - 140
4th: Team 1 - Nitish Wagle, Vidyadhar Gadgil - 120
5th: Team 4 - Laxmi, Prasanna - 115
6th: Team 5 - Madhura Chakraborty, Srijit Kumar - 85
7th: Team 6 - Harsh Hegde, Sahil Ramchandani - 65
8th: Team 7 - Mayur Shett, Nathan Moniz - 50


Preliminary Round
1. Annie Sen Gupta, J Krishnamurti (Hyderabadi Howlay) - 26.5
1. Rahul Kakodkar, Swami - 26.5
3. Aditya Gadre, Anannya Deb - 23
4. Nitish Wagle, Vidyadhar Gadgil - 22
5. Madhura Chakraborty, Srijit Kumar - 19.5
6. Laxmi, Prasanna - 14
6. Harsh Hegde, Sahil Ramchandani - 14
6. Neha Kamat, Tanmay P Naik - 14
9. Mayur Shett, Nathan Moniz - 13
10.Anant Prabhu, Sunil Sardessai - 12
11. Chandrashekhar Rao - 11
12. Anjali SenGupta, Nishat Belwadi - 10
13. Amey Parsekar, Ashwini - 8
13. Arvind S, Gowri Yale - 8

No comments: