Monday, January 8, 2018

January Monthly - 7/Jan/2018 - Results


QM: J Krishnamurti
Presenter: Gouthami

1st: Team 4: Anjali SenGupta, Annie Sen Gupta, Mahesh Prabhu, Paul Gatward, Savitri Rao - 285 points

2nd: Team 2: Leroy Veloso, Mayur Shett, Omkar Churi, Rahul Kakodkar, Rajiv D'Silva, Sunil Sardessai - 245 points

3rd: Team 3: Abhijit Virginkar, Christina Veloso, Nathan Moniz, Sachin S Panicker - 180 points

4th: Team 1: Anand P. S., Anant Prabhu, Chandrashekhar Rao, Harsha Kerkar, Nishat Belwadi, Pallavi Dhakne, Shaunak Sardessai - 165 points

4th: Team 6: Kanchan Gatward, Madhura Chakraborty, Nitish Wagle, Sachi Kerkar - 165 points

6th: Team 5: Arvind Sivakumaran, Gowri Yale, Parth Gaonkar, Srijit Kumar - 105 pointsNo comments: