Monday, June 4, 2018

Panjim Monthly - 03/June/2018 - Results

QM: Rajiv D'Silva

1st Place: Team I -  (Ari Pereira, Gowri Yale, Ira Almeida, J.Krishnamurthi, Maria Imelda De Souza, Viola Rodrigues) - 280 points

2nd Place: Team V -  (Anant Prabhu, Mayur Shett, Molu Garg, Nitish Wagle, Samir Nazareth, Terrence D'Costa) - 260 points 

3rd Place: Team VI -  (Annie Sen Gupta, Abhijeet Virginkar, Isha Dalvi, Kanchan Gatward, Nathan Moniz, Sunil Sardessai, Ved Dalvi) - 250 points 

4th Place: Team III - (C.N. Prabhakar, Delson Roche, Julian D'Costa, Monica Dalvi, Parth Gaonkar,  Parind Phadte, Sanjeev Dalvi, Srijit Kumar) - 240 points

5th Place: Team II - (Anjali Sengupta, Arvind Sivaraman, Harshwardhan Bhatkuly, Mahesh Prabhu, Pallavi Dhakne, Shaunak Sardessai, Shalini Raju) - 235 points

6th Place: Team IV - (Adish Talwadker, Chantal D'Costa, Chandrashekhar Rao, Natascha Meunier, Sahil.H.Ramchandani) - 195 points


No comments: