Monday, March 5, 2018

Panjim Monthly - 4/Mar/2018 - Results

QM: Rahul Kakodkar

1st: Team 5 - Chandrashekhar Rao, Harsh Bhatkuly, Manu Bhat, Sanket Naik, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 196 points

2nd: Team 6 - Anant Prabhu, Annie Sen Gupta, Arvind Sivakumaran, Gowri Yale, Natasha Meunier - 181 points

3rd: Team 1 - Harsh Hegde, Nikhil Makwana, Shaunak Sardessai, Srijit Kumar - 175 points

4th: Team 4 - Anjali SenGupta, Nitish Wagle, Payal Desai, Tejan Karmali, Trisha Desai - 166 points

5th: Team 2 - Mahesh Prabhu, Mayur Shett, Nitin Desai, Sahil Ramchandani, Vidyadhar Gadgil - 155 points

6th: Team 3 - Ashwin Mascarenhas, C N Prabhakar, Gouthami, Rajiv D’Silva - 132 points

No comments: