Tuesday, March 27, 2018

Margao Monthly - 25/Mar/2018 - Results

QM: Annie Sen Gupta

1st: Team 5 - Abhijit Virginkar, Aproop Prabhudessai, Ira Prem, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 265 points

2nd: Team 2 - Natascha Meunier, Nathan Moniz, Rajiv D’Silva, Sharad Naik, Shaunak Sardessai, Shishir Naik, Varsha Kamat - 260 points

3rd: Team 1 - Anjali SenGupta, Mayur Shett, Paul Gatward, Tanmay Pereira Naik, Vini Desai - 205 points

4th: Team 6 - Ira Almeida, Kanchan Gatward, Sahil Ramchandani, Shalini Raju, Srijit Kumar, Vimi Desai - 190 points

5th: Team 4 - Ameya Mardolkar, Gouthami, Harsh Hegde, John Alvares, Lynn Barreto Miranda, Manu Bhatt, Terrence D’Costa - 170 points

6th: Team 3 - Jeremiah Pacheco, Neha Kamat, Nikhil Makwana, Rahul Kakodkar, Sanjay Parab, Vidhi Desai, Vikrant Desai - 125 points

No comments: