Wednesday, April 3, 2024

Margao Monthly - 31/Mar/2024 - Results & Pics

QM: Rajiv D'Silva

1st Place: Team I (Shashwat Salgaocar, Ashish Agarwal, Paul Gatward, Samir Kerkar, Shravani Nayak, Amey Parsekar) - 295 Points

2nd Place: Team IV (Vilas Pavithran, Mayur Shett, Kaivalya Karkare, Viola Rodrigues, Magali Vaz, Assis Sequeira)- 290 Points

3rd Place: Team V (Anjali Sengupta, Tarini Warner, Nathan Moniz, Parind Phadte, Ajey Poonia, Ketan Kunkalikar, Sohan Gaunekar, Melchior Teles, Suraj Kamat) - 270 Points

4th Place: Team VI (Annie Sen Gupta, Mahesh Prabhu, Kanchan Gatward, Ishan Kakodkar, Nikhil Shirsat, Sachi, Anu) - 250 Points

5th Place: Team III (Devika Shetty, Srijit Kumar, Gowri Yale, Arvind Sivakumaran, Ruchira Porob, Sachin Panniker, Amol) - 245 Points

6th Place: Team II (Ira Prem, Vikram D'Silva, Utsav Banerjee, Rahul, Nancy Alice) - 185 Points

No comments: