Monday, February 26, 2018

Margao Monthly - 25/Feb/2018 - Results

QM: Rajiv D’Silva

1st: Team 2 - Anjali SenGupta, Gouthami, Sanjay Parab, Siddhant Parab, Srijit Kumar, Vidhi Desai - 255 points

2nd: Team 4 - Harsh Hegde, Krishna Panchwadkar, Nitish Wagle, Vimi Vikrant Desai - 250 points

3rd: Team 3 - Arvind Sivakumaran, Rahul Kakodkar, Shishir Naik, Vikrant Desai - 240 points

4th: Team 1 - Annie Sen Gupta, Nathan Moniz, Sharad Naik, Vini Desai - 210 points

No comments: