Monday, December 4, 2017

Panjim Monthly - 3/Dec/2017 - Results

QM: Annie Sen Gupta

1st: Team 3 - Anuradha Goyal, Harsh Hegde, Paul Gatward, Pallavi Dhakne, R Samyak - 365 points

2nd: Team 1 - Abhijit Sen Gupta, Anjali SenGupta, Ashwin Mascarenhas, CN Prabhakar, CK Siddharth, Rahul Kakodkar, - 345 points

3rd: Team 5 - Anny Cassinath, Cass Cassinath, Chandrashekar Rao, Christine Veloso, Kanchan Gatward, Leroy Veloso, Nathan Moniz, Nishat Belwadi, Nitish Wagle - 315 points

4th: Team 6 - Abhijeet Virgincar, Aditya Mallya, Shaunak Sardessai, Tejan Karmali, Vidyadhar Gadgil - 305 points

5th: Team 4 - Anant Prabhu, Chaitanya Naik, Mayur Shett, Pratik Bhandare, Pritha Sardessai, Rajiv D'Silva, Srijit Kumar - 265 points

6th: Team 2 - Arvind S, Devadas Krishnan, Madhura Chakraborty, Sahil Ramchandani, Sunil Sardessai - 245 points

No comments: