Monday, November 6, 2017

Panjim Monthly - 5/Nov/2017 - Results

QM: Srijit Kumar

1st: Team 4 - Anjali SenGupta, Mayur Shett, Paul Gatward, Rajiv D'Silva, Shaunak Sardessai - 320 points

2nd: Team 3 - Arvind S, Harshvardhan Bhatkuly, Harsh Hegde, Kanchan Gatward, Sunil Sardessai - 275 points

3rd: Team 1 - Anant Prabhu, Annie Sen Gupta, C N Prabhakar, Gouthami, Nathan Moniz - 245 points

4th: Team 2 - Ashwin Mascarenhas, Chandrashekar Rao, Rahul Kakodkar, Sadhika Buddhaseth, Sahil Ramchandani - 210 points

No comments: