Saturday, August 19, 2017

Incredible India Open Quiz - 15/Aug/2017 - Results

Quizmaster - Annie Sen Gupta

1st: Team 4 - Harshvardhan Bhatkuly, Harsh Hegde, Nikhil Kumar - 170 points
2nd: Team 2 - Ishan V. Sinai Kakodkar, Sunil Sardessai, Vidyadhar Gadgil - 155 points
3rd: Team 6 - Anuradha Goyal, Jayant Karn, Tejan Karmali - 151 points
4th: Team 1 - Lucky Kaul, Rajiv D'Silva, Nishat Belwadi - 150 points
5th: Team 5 - Gouthami, Roshan Jaisimha Dattatri, Sanjay Parab - 125 points
6th: Team 3 - Anish Dhaimodkar, Nitish Wagle, Rahul Kakodkar - 105 points
QM: Annie Sen Gupta with First Prize winners Harshvardhan Bhatkuly, Harsh Hegde & Nikhil Kumar
Prize given by Pritha Sardessai

Second Prize winners Sunil Sardessai, Vidyadhar Gadgil & Ishan V.Sinai Kakodkar
Third Prize winners Anuradha Goyal, Tejan Karmali & Jayant Karn

No comments: