Thursday, May 18, 2017

MegaWhats 2017 - 14/May/2017 - Goa Scores

Proctor: Kanchan Gatward

1. Annie Sen Gupta, Nitish Wagle, Rajiv D'Silva, Vidyadhar Gadgil - 62 
2. Arunav Konwar, Lucky Kaul, Roshan Dattatri, Sangeeth Varma - 41
3. Akshay Mysore, Ashwin Mysore, Chandrashekar Rao, M.S. Raghunandan - 35
4. Amey Karpe, Madhura Chakraborty, Rahul Kakodkar, Shubham Tiwari - 34
4. Anjali SenGupta, Harsh Hegde, Srijit Kumar, Viola Rodrigues - 34
6. Mohnish Sardessai, R. Samyak, Sahil Ramchandani - 30
7. V. Soumya, Varun - 23
8. Mahesh Prabhu, Pallavi Dhakne, Parind Phadte, Paul Gatward - 20
9. Aravind D S, Rohan Walyat, Shashank Sharma, Srinath R - 18


No comments: