Thursday, April 5, 2018

Panjim Monthly - 1/Apr/2018 - Results

QM: Vidyadhar Gadgil

1st: Team 3 - Amey Parsekar, Annie Sen Gupta, Ashwini Kamat, Gouthami, Tejan Karmali - 322.5 points

2nd: Team 5 - Anant Prabhu, Natascha Meunier, Nathan Moniz, Rajiv D’Silva, Viola Rodrigues - 290 points

3rd: Team 4 - Anjali SenGupta, Chandrashekhar Rao, Parth, Srijit Kumar, Supriya Vohra - 280 points

4th: Team 6 - Devadas Krishnan, Harsh Bhatkuly, Mayur Shett, Paul Gatward, Urmi Basu - 165 points

5th: Team 2 - Aditi Mascarenhas, Ajey Patil, Ashwin Mascarenhas, Nitish Wagle, Sahil Ramchandani, Vinay Kumu - 145 points

6th: Team 1 - Arvind Sivakumaran, Harsh Hegde, Kanchan Gatward, Pallavi Dhakne, Rahul Kakodkar - 130 points

No comments: