Saturday, May 22, 2010

Summer of Quiz 2010 - Results

Here is the leaderboard for the 7 quizzes held at the Summer of Quiz kids' camp.

Shashwat Salgaonkar 36
Akash Kulkarni 35
Raj Kunkolienkar 34
Akshay Rege 33
Sparsh Naik 33
Ajinkya Prabhu 30
Shivam Tiwari 30
Laxmi Kamat 28
Tanmay Naik 28
Lakshya Kochar 27
Sofia Dhamani 26
Umniya Nasir Bade 26
Pranav Khadpe 25
Pratik Latne 24
Anushka Adwalpalker 23
Shubham Tiwari 23
Siddhi Shah 23
Abhishek Shukla 22
Nikhil Arolkar 21
Rueben Rodrigues 20
Gaurav Nadkarni 20
Jatan Rodrigues 20
Ashwin Kumar 19
Atharv Joshi 19
Saloni Shirwaikar 19
Prathit Naik 16
Sanika Rege 16
Aditya Prabhugaonkar 15
Isha Amoncar 15
Zeean Veljee 15
Kunal Kochar 14
Krupal Naik 7
Simran Mahatme 5