Tuesday, May 8, 2018

Panjim Monthly - 6/May/2018 - Results

QM: Annie Sen Gupta

1st: Team 5 - Gowri Yale, Kanchan Gatward, Parind Phadte, Rahul Kakodkar, Rajiv D'Silva - 330 points

2nd: Team 4 - Amey Parsekar, Gouthami, Harsh Hegde, Vidyadhar Gadgil - 285 points

3rd: Team 1 - Chandrashekhar Rao, Sahil Ramchandani, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 255 points

4th: Team 3 - Ajey Patil, C N Prabhakar, Harsh Bhatkuly, Kunal Naik, Nathan Moniz, Paul Gatward - 250 points

5th: Team 2 - Delson Roche, Mayur Shett, Nitish Wagle, Pamela D'mello, Shaunak Sardessai - 245 points

6th: Team 6 - Adish Talwadkar, Anjali SenGupta, Evan D'Souza, Leroy Veloso, Marietta Rodrigues, Srijit Kumar, Tanmay Pereira Naik - 185 points

No comments: