Thursday, March 5, 2015

Panjim March Quiz - Results

QM: Balasubramanian Viswanathan

1st: Abhijeet Virginkar, Akanksha Virginkar, Ananya Mukherjee, C. N. Prabhakar, Joel Fernandes, Nitish Wagle, Srinath Ramkumar, Varun Prasad - 210
2nd: Anjali Sen Gupta, Parth Gaonkar, Pranab Mukhopadhyay, Raunaq, Rohan Bhandare, Tensy - 170
3rd: Ashwin Kumar, Dwarkesh Natarajan, Mahesh Prabhu, Rajiv D'Silva, Reuben De Sousa - 165
4th: [Anant Prabhu, Fatima Kumar, Nikhil Arolkar, Parind Phadte, Pradhyumna Bhat, Viola Rodrigues] & [Gouthami, Nipa Shetty, Paul Gatward, Samit Jain, Srijit Kumar] - 145
6th: Ashwin Mascarenhas, Blessie James, Sadika Buddaseth, Sangeeth Varma, Shakuntala Buddaseth, Sunil Sardessai - 105

The next monthly quiz in Panjim will be held on the 5th of April.

No comments: