Monday, October 2, 2017

Panjim October monthly - results

QM: Chandrashekhar Rao

1st: Anjali Sen Gupta, Annie Sen Gupta, Chinmay Naik, Savitri Rao, Tanmay Pereira Naik - 314 points

2nd: Arvind Sivakumaran, Ashwin Naik, Chaitanya Naik, C.N. Prabhakar, Paul Gatward - 298

3rd: Jeet Pendam, Madhura Chakraborty, Mohnish Sardessai, Sadhika Buddhaseth, Shounak Sardessai, Sunil Sardessai - 259

4th: Dharma Rane, Mahesh Prabhu, Rajiv D'Silva, Shreyash Kerkar, Sidhiya Kerkar - 245

5th: Devadas Krishnan, Parind Phadte, Sahil Ramchandani, Suhas Kerkar - 222

6th: Anant Sridhar Prabhu, Bijon Shaha, Kaivalya Karkare, Kanchan Gatward, Srijit Kumar - 210

1 comment:

Anonymous said...

------------------------
written quiz--- british open quiz 2017 ,
date--- 2 december 2017 ( saturday ) ,
( 240 questions in 2 hours ) ,
--------all the best .
-----------------------------------