Monday, July 24, 2017

Panjim Monthly - 9/Jul/2017 - Results

QM: Rajiv D'Silva

1st: Team 5 - Harsh Hegde, Mahesh Prabhu, Nathan Moniz, Rahul Kakodkar - 250 points

1st: Team 6 - Anuradha Goyal, Delson Roche, Omkar Churi, Sahil Ramchandani, Siddharth C K - 250 points

3rd: Team 3 - Arvind S., Pallavi Dhakne, Parind Phadte, Srijit Kumar - 230 points

4th: Team 2 - Ashwin Mascarenhas, Hashed, Kaivalya Karkare, Madhura Chakraborty - 210 points

5th: Team 4 - Anant Prabhu, Nitish Wagle, Shailaja Sardessai, Valmiki Naik - 205 points

6th: Team 1 - Bakil Mohammed Aldhubaibi, C N Prabhakar, Gouthami, Lynn Barreto Miranda, R.Samyak - 200 points

No comments: