Tuesday, March 3, 2020

Panjim Monthly - 01/Mar/2020 - Results

QM : Mayur Shett

1st Place : Team IV (Nitish Wagle, Harsh Hegde, Shwetambari Parab, Viola Rodrigues, Piyush Garag) & Team V (Annie Sen Gupta, Kalpa Govekar, Pratik Bhandare, Sunil Sardessai, Adityaram Nair) - 240 Points

3rd Place : Team I ( J Krishnamurthi, Anjali Sen Gupta, Chinmay Naik, Varchitt Vasisht, Jubal Fernandez) - 215 Points

4th Place : Team VI (Srijit Kumar, Sanjay Parab, Ajey Patil, Ram K , Gowri Yale, Dinesh) - 210 Points

5th Place : Team III (Rajiv D'silva, Mahesh Prabhu, Smita Nair, Samir Nazareth, Chaitanya Naik) - 175 Points

6th Place : Team II (Chandrashekhar Rao, Sahil HR, Ashwin Mascaranhas, Anant Prabhu, Suraj Kamat) - 170 Points

No comments: