Monday, February 3, 2020

Panjim Monthly - 02/Feb/2020 - Results

QM : Rajiv D'silva

1st Place : Team VI (Annie Sen Gupta, Mahesh Prabhu, Gowri Yale, Dinesh Bhoyar) - 340 Points

2nd Place : Team I (J Krishnamurthi, Anjali Sen Gupta, Anant Prabhu,Susheela D'souza) - 335 Points

3rd Place : Team III (Harsh Hegde, Nitish Wagle, Sunil Sardessai, Ashwini Joglekar, C N Prabhakar) - 330 Points

4th Place : Team II (Srijit Kumar, Sachin Chate, Smitha Nair, Viola Rodrigues, Piyush Garg) - 250 Points

5th Place : Team V (Mayur Shett, Chandrashekhar Rao, Harshwardhan Bhatkuly, Ashwini Kamat, Parind Phadte) - 190 Points

6th Place : Team IV (Sanjay Parab, Kanchan Desai, Abhijit Virgincar, Arvind Sivakumaran, Amey Parsekar) - 165 Points

No comments: