Tuesday, November 6, 2018

QFI League edition 5 - 4/November/2018 - scores

Annie Sen Gupta
13.5
Chandrashekhar Rao
12.5
Rahul Kakodkar
11.5
Devadas Krishnan
10
Ajey Patil
9
Kaivalya Karkare
8
Delson Roche
7
Paul Gatward
6.5
Mayur Shett
4.5
CN Prabhakar
0.5

No comments: