Wednesday, February 7, 2018

Panjim Monthly - 4/Feb/2018 - Results

QM: Rajiv D’Silva

1st: Team 1 - Nathan Moniz, Rahul Kakodkar, Shaila D’Souza, Sunil Sardessai, Vidyadhar Gadgil - 280 points
2nd: Team 2 - Annie Sen Gupta, Ashwin Mascarenhas, Mayur Shett, Paul Gatward - 275 points
3rd: Team 3 - Anjali SenGupta, Arvind Sivakumaran, Nishat Belwadi, Pranab Mukhopadhyay, Shaunak Sardessai, Srijit Kumar - 240 points
4th: Team 4 - Anant Prabhu, Chandra Shekhar Rao, CN Prabhakar, Gouthami, Harsh Hegde - 210 points

No comments: