Tuesday, August 8, 2017

Panjim Monthly - 6/Aug/2017 - Results

QM: Nitish Wagle

1st: Team 6 - Anjali SenGupta, Mahesh Prabhu, Paola Mhambrey, Sachin Chatte, Srijit Kumar - 165 points

2nd: Team 3 - Ashwin Mascarenhas, Astrid Monteiro, Harsh Bhatkuly, Harsh Hegde, Sanjay Parab - 140 points

3rd: Team 4 - Jayasree Pramod, Neela P. Bhandare, Pratik P. Bhandare, Rajiv D'Silva, Sunil Sardessai - 125 points

4th: Team 5 - Amey Parsekar, Arvind Sivakumaran, Nadine Monteiro, Pramod, Sahil Ramchandani, Viola Rodrigues - 90 points

5th: Team 2 - Annie Sen Gupta, CN Prabhakar, Nathan Moniz, Shashank Shetye Saudagar, Shawn Fernandes- 85 points

6th: Team 1 - Neha Kamat, Shailaja Sardessai, Shaunak Sardessai, Vidyadhar Gadgil - 75 points

No comments: