Saturday, June 10, 2017

Panjim Monthly - 4/Jun/2017 - Results

QM: Abhijeet Virginkar

1st: Team 6 - Arvind Sivakumaran, Harsh Hegde, Kanchan Gatward, Molu Garg, Rajiv D'Silva - 305 points

2nd: Team 5 - Anish Dhaimodkar, Anjali SenGupta, Annie Sen Gupta, Sahil Ramchandani, Viola Rodrigues - 275 points

3rd: Team 4 - Anand Sivakumaran, Lynn Barreto Miranda, Nathan Moniz, Paul Gatward, Vidyadhar Gadgil - 260 points

4th: Team 3 - Aditya Sardesai, Gouthami, Harsh Bhatkuly, Nitish Wagle, Shwetambari Parab - 210 points

5th: Team 2 - Anuradha Goyal, C.K.Sidharth, Rahul Kakodkar, Sanjay Parab, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai - 60 points

6th: Team 1 - Amey Karpe, Mahesh Prabhu, Mano Chhabra, Pallavi Dhakne, Soham Khandeparkar, Srijit Kumar - 45 points

QM Abhijeet Virginkar with intern daughter

No comments: