Sunday, March 12, 2017

Panjim Monthly - 5/Mar/2017 - Results

QM: Rajiv D'Silva

1st: Team 5 - Annie Sen Gupta, Aproop Prabhudesai, Blessie James, George Verghese, Saish Borkar - 270 points

2nd: Team 3 - Arvind Sivakumaran, Kanchan Gatward, Nitish Wagle, Shaunak Sardessai, Viola Rodrigues - 230 points

3rd: Team 4 - Anuradha Goyal, Nishat Belwadi, Shubham Phadte, Srijit Kumar, Valmiki Naik - 210 points

3rd: Team 6 - Delson Roche, Gouthami, Kanchan Desai, Lynn Barreto Miranda, Nathan Moniz - 210 points

5th: Team 2 - Aarina Alphonse, Amey Karpe, Amey Parsekar, Harsh Hegde, Madhura Chakraborty, Mahesh Prabhu - 190 points

6th: Team 1 - Anjali SenGupta, Pallavi Dhakne, Rahul Kakodkar, Sunil Sardessai, Vaishnavi Sharma - 160 points

No comments: