Thursday, March 30, 2017

Margao Monthly - 26/Mar/2017 - Results

QM: Pallavi Dhakne

1st: Team 2 - Abhijit Virgincar, Amey Karpe, Omkar Churi, Parind Phadte, Sanjay Parab, Shwetambari Parab - 210 points

2nd: Team 4 - Aproop P. Prabhudessai, Ira Prem, Nipun Prem, Srijit Kumar, Viola Rodrigues - 140 points

3rd: Team 3 - Annie Sen Gupta, Harsh Hegde, Ira Almeida, Mahesh Prabhu - 125 points

4th: Team 5 - Altamash Panjwany, Nathan Moniz, Priyanka Sahastrabhojane, Rahul Kakodkar, Sunil Sardessai - 115 points

5th: Team 6 - Kanchan Gatward, Lynn Barreto Miranda, Rajiv D'Silva, Saud Sayed, Tanya Marchon -  85 points

6th: Team 1 - Gouthami, Paul Gatward, Sahil Ramchandani, Sanjiv Prabhudesai, Tanveer Mascarenhas - 65 points

No comments: