Wednesday, January 4, 2017

Panjim Monthly - 1/Jan/2017 - Results

QM: Srijit Kumar

1st: Team 4: Anant Sridhar Prabhu, Anjali SenGupta, Annie Sen Gupta, Soham Gaunekar - 435 points

2nd: Team 1: Aditya Mallya, Kunal Naik, Paola M., Soham Khandeparkar - 410 points

3rd: Team 3: C.N.Prabhakar, Gouthami, Parind Phadte, Soham Kamat - 345 points

4th: Team 2: Delson Roche, Eeshaan Vernekar, Jason Furtado, Nitish Wagle, Susan Furtado, Viola Rodrigues - 280 points

5th: Team 5: Aarina Alphonso, Anuradha Goyal, Madhura Chakraborty, Pranav Khadpe - 265 points

6th: Team 6: Adhan AM, Amey Parsekar, Kanwalpreet Singh, Gargi Chatterjee, Sachin Chatte, Shrama Chatterjee, Tathagata Chatterjee - 195 points

Battle of the Sohams!

No comments: