Monday, December 5, 2016

Panjim Dec monthly – results

QM: Shubham Tiwari
1st: Annie Sen Gupta, Asha Rane, Ashwin Mascarenhas, Mohnish Sardessai, Paul Gatward – 360 points
2nd: Aditya Mallya, Anuradha Goyal, Chinmay Naik, Nayana Naik, Parth Gaonkar, Saish Borkar – 285
3rd: Anant Sridhar Prabhu, Kaivalya Karkare, Kanwalpreet Singh, Madhura Chakaborty, Soham Kamat – 252
4th: Baljit Singh, Harshvardhan Bhatkuly, Nathan Moniz, Pallavi Dhakne, Parind Phadte – 237
5th: Amey Parsekar, Chaintanya Naik, C.N. Prabhakar, R. Samyak, R. Satya, Srijit Kumar – 220
6th: Aditya Naik, Anand P.S., Anjali Sen Gupta, Kanchan Gatward, Nehara Pandey – 192

No comments: