Wednesday, October 5, 2016

Panjim Oct Monthly - Results

QM -Ameya Mardolkar
Date -2/Oct/2016

1st:- Aarina Alphonse, Dyaneshwar Kamat, Mahesh Prabhu, Nehara Pandey, Pratham Naik, Rajiv D'Silva, Rutwik S. Sawant, Saish Borkar, Varun D'Silva - 32,128 points

2nd: - Aayush Jadhav, Affan Shaikh, Aniruddha Sen Gupta, Anjali SenGupta, C N Prabhakar, Lynn Barreto Miranda, Soham Bhatkuly, Tanmay Pereira Naik, Vinaykumar H. - 13,857 points

3rd: - Abhijeet Virgincar, Anant Prabhu, Nitish Wagle, Parind Phadte, Sahil Garud, Viola Rodrigues, Yogesh Garud - 5130 points

4th:- Anjali Ameya, Anuradha Goyal, Gouthami, Paul Gatward, Shaunak S. Nagverkar, Terrence D'Costa, Vishwanath Rajan - 4698 points

5th:- Ajey Patil, Delson Roche, Kaivalya Karkare, Kanchan Gatward, Manali Manjarekar, Rutuja Kundaikar, Srijit Kumar - 4116 points

6th:- Astrid Vas, Chantal D'Costa, Ira Almeida, Madhura Chakraborty, Pranab Mukherjee, Shaila D'Souza, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai,Veenu Vas - 492 points

A scoring system in the spirit of the Olympics - it is not the victory, but the fight; not to have won, but to have done well!!!

No comments: