Sunday, September 4, 2016

Margao Monthly - 28/Aug/2016 - Results

QM: Aditya Mallya

1st: Abhishek Ram, Agnelo Rodrigues, Aniruddha Sen Gupta, Ishan Kakodkar, Prasad Padhye, Samekshaa Rodrigues - 400 points
2nd: Gouthami, Jeremiah Pacheco, Nathan Moniz, Sahil Ramchandani, Sahil Raikar, Terrence D'Costa - 280 points
3rd:Ethan Gomes, Harsh Hegde, Ira Almeida, Narendra Ghoghle, Srijit Kumar, Tejan Karmali - 250 points
4th:Ameya Mardolkar, Dharma Rane, Kiril Vaz, Sanjay Parab, Shanaya Rodrigues, Shawn Colaco - 150 points

No comments: