Monday, July 18, 2016

SEQC Sports Quiz - Results

QM: Nitish Wagle
Date: 17th July 2016

1st: 110 points - Harsh Hegde, Parind Phadte, Sahil Garud
2nd: 95 points - Ameya Mardolkar, Aniruddha Sengupta, Devansh Cholera
3rd: 90 points - Aditya Mallya, Paul Gatward
4th: 85 points - Abhishek Ram, Mahesh Prabhu, Sunil Sardessai
5th: 70 points - Amey Parsekar, Veenu Vas, Viola Rodrigues
6th: 65 points - Anant Prabhu, Pallavi Dhakne, Rajiv D'Silva

No comments: