Wednesday, July 6, 2016

Leaderboard Challenge - 3/Jul/2016 - Results

1st: 141 points - Captain Paul Gatward, CN Prabhakar, Chandrashekhar, Tanmay Pereira Naik
2nd: 136 points - Captain Rajiv D'Silva, Akshay Tanna, Kanchan Gatward
3rd: 130 points - Captain Annie Sen Gupta, Mahesh Prabhu, Wilfred Mascarenhas
4th: 114 points - Captain Vidyadhar Gadgil, Delson Roche, Sunil Sardessai
5th: 107 points - Captain Ameya Mardolkar, Abhijeet Virgincar, Aditya Mallya, Akanksha Virgincar, Anant Prabhu, Parind Phadte
6th: 102 points - Captain Gouthami, Adish Talwadker, Suraj Kamat, Vinayak Parab

No comments: