Tuesday, May 31, 2016

Day of Quizzing - 29/May/2016 - Results

QMs: Ameya Mardolkar, Anant Prabhu, Delson Roche, Gouthami, J. Krishnamurthi, Kalpa Govekar,  Kanchan Gatward, Madhura Chakraborty, Shubham Tiwari,

1st: Gouthami, Kanchan Gatward, Madhura Chakraborty, Rajiv D'Silva, Vedang Acharya - 380
2nd: Ameya Mardolkar, Aniruddha Sankolli, Annie Sen Gupta, Pallavi Dhakne, Soham Kamat - 359
3rd: Akshay Tanna, Anant Prabhu, Ashwini Joglekar, J. Krishnamurthi, Tejan Karmali - 351
4th: Nitish Wagle, Paul Gatward, Sahil Ramchandani, Sunil Sardessai - 326
5th: Ajey Patil, Kalpa Govekar, Manas Hadkar, Shubham Tiwari, Srijit Kumar, Tanmay Pereira Naik - 269
6th: Anjali SenGupta, Delson Roche, Dharma Rane, Mahesh Prabhu, Sanjay Parab, Vishwanath Rajan - 254

No comments: