Monday, October 5, 2015

Panjim October Quiz - Results

QM: Ameya Mardolkar

1st: Aaron Araujo, Anant Prabhu, Manas Hadkar, Nitish Wagle, Siddhesh Shere, Vivekanand Dhumaskar - 203 points
2nd: Amey Parsekar, Anil Pandey, Blessie james, Kedar, Omkar Churi, Srijit Kumar, Veenu Vaz - 188 points
3rd: Aditi Mascarenhas, Anannya Mardolkar, Anjali Mardolkar, Ashwin Mascarenhas, Lynn Barreto Miranda, Pallavi Dhakne, Shaunak Sardessai - 175 points
4th: Lara Pereira, Mahesh Prabhu, Nehara Pandey, Parind Phadte, Paul Gatward, Ravikant Pinjarkar - 163 points
5th: CN Prabhakar, Kaivalya Karkare, Kalpa Govekar, Sachin Chatte, Shailaja Sardessai, Viola Rodrigues - 138 points
6th: Kanchan Gatward, Parth Nilesh Gaunkar, Saurabh Prabhudessai, Sunil Sardessai, Tanmay Naik Pereira - 118 points

The next Panjim Monthly will be held on the 1st of November, to be hosted by Paul Gatward & Viola Rodrigues.

No comments: