Thursday, October 15, 2015

Food & Drink Quiz - Results & Content

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Ameya Mardolkar, Monica D'Lima, Nitish Wagle, Pamela D'Mello, Sanjay Parab, Shaila De Souza, Siddhant Parab - 205
2nd: Anjali Sengupta, Manas Hadkar, Raghvendra Kumar, Rajiv D'Silva, Veenu Vas - 190
3rd: Ashwini Joglekar, Astrid Vas, Parind Phadte, Viola Rodrigues, Vishwanath Rajan - 155
4th: Cecil Pegado, Gloria Pegado, Mahesh Prabhu, Rudy D'Souza, Samira Sheth, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai - 135
5th: Ajey Patil, Ananya Mukherjee, Beverly Mendonca, Harshvardhan Bhatkuly, Kalpa Govekar, Lynn Barretto Miranda, Pranab Mukhopadhyay, Sadhana Karnad - 130
6th: Abhijeet Virgincar, Akanksha Virgincar, Amey Parsekar, Anant Prabhu, Leroy Veloso, Kanchan Gatward, Srijit Kumar - 125

No comments: