Thursday, September 10, 2015

Panjim September Quiz - Results & Content

QMs: Ashwin Mascarenhas, Chaitanya Naik, Kaivalya Karkare

1st: C. K. Siddharth, Lynn Barretto Miranda, Shilpesh Naik, Srijit Kumar, Utpal Narvekar, Viola Rodrigues - 300
2nd: Aniruddha Sen Gupta, Beverly Mendonca, Devansh Cholera, Paul Gatward, Pramod Kumar, Sharmila Mascarenhas - 270
3rd: Manas Hadkar, Nathan Moniz, Rajiv D'Silva, Sachin Chatte - 250
4th:  Anant Prabhu, Joe Mascarenhas, Nehara Pandey, Nitish Wagle, Pallavi Dhakne, Siddhesh Shere - 230
5th: C. N. Prabhakar, Harshvardhan Bhatkuly, Kalpa Govekar, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai - 190
6th: Astrid Monteiro, Gajanan Karkare, Gouthami, Mark Monteiro, Nadine Monteiro, Veenu Vas - 70

The next Panjim Monthly will be held on the 4th of October, to be hosted by Ameya Mardolkar.

No comments: