Tuesday, February 3, 2015

SEQC Margao January - Results

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Anant Prabhu, Dominic Dias, Rahul Mascarenhas, Rajiv D'Silva, Vikram D'Silva - 195
2nd: Ameya Mardolkar, Ira Almeida, Lynn Barretto Miranda, Sushant Harite - 145
3rd: Nathan Moniz, Nitish Wagle, Viraj Nayak - 135
4th: Abhijeet Virgincar, Akanksha Virgincar, Anjali Sen Gupta, Sanjay Parab - 95

No comments: