Wednesday, January 7, 2015

SEQC January Panjim - Results

QM: Vidyadhar Gadgil

1st: Aniruddha Sen Gupta, Ashwin Kumar, Beverly Mendonca, Fatima Kumar, Molu Garg, Sandhya Mendonca - 250
2nd: Amod Kolwalkar, Charmaine D'Souza, C. N. Prabhakar, David De Souza, Rajiv D'Silva, Suyash Tirodkar - 220
3rd: Anant Prabhu, Antariksh Dicholkar, Delson Roche, Dhanaraj Naik, Paul Gatward, Suhani Prabhu - 210
4th: Anjali Sen Gupta, Anuj Pai Raikar, Harshvardhan Bhatkuly, Kanchan Gatward, Kv Gouthami, Nikhil Arolkar - 180
5th: Ajey Patil, Akshay Pai Raikar, Blessie James, Eesha Tirodkar, Jared Lobo, Leroy Veloso, Paola Mambro - 155
6th: Ashwin Mascarenhas, Kalpa Govekar, Nitish Wagle, Shaunak Sardessai, Srijit Kumar, Sunil Sardessai - 145

The next monthly in Panjim will be held on the 1st of February 2015, to be QMed by Aniruddha Sen Gupta.

No comments: