Monday, November 17, 2014

Khatkhate Quiz - Results

QMs: Sanjay Parab, Harshvardhan Bhatkuly, Rajiv D'Silva, Lynn Barretto Miranda.

1st: Aniruddha Sen Gupta, Anjali Sen Gupta, Nathan Moniz, Paola Mambro, Sushant Harite - 140
2nd: Ira Almeida, Kv Gouthami, Lynn Barretto Miranda, Saahil Sharma, Sanjay Parab, Srijit Kumar - 125
3rd: Ameya Mardolkar, Dhanaraj Naik, Kunal Maniyar, Nitish Wagle, Rajiv D'Silva, Vishal Malapati - 110
4th: Dilip Prabhudesai, Harsh Hegde, Harshvardhan Bhatkuly, Jeremiah Pacheco, Shashank Shirwaikar, Suraj Kamat - 90

No comments: