Tuesday, May 6, 2014

SEQC Panjim May - Results

QM: Aniruddha Sengupta

1st: Anjali Sengupta, Sushila Mendonca, Umang Nair, Abhimanyu, Anuradha, Raunaq Rao, Yash Latkar - 210
2nd: Ameya Mardolkar, Ashwin Kumar, Mariette Correa, Molu Garg, Shaunak Sardessai, Soham Gaunekar, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 205
3rd: [Blessie James, C. N. Prabhakar, Fatima Kumar, Jared Lobo, Rajiv D'Silva, Vishal Malapati, Yash Pathak] & [Kaivalya Karkare, Kalpa Govekar, Lara Pereira, Lynn Barretto Miranda, Nikhil Arolkar, Pranav Khadpe, Sadhika Buddaseth, Shakuntala Buddaseth, Tanmay Pereira-Naik, Vidyadhar Gadgil] - 195
5th: Ashwin Mascarenhas, Chaitanya Naik, Leroy Veloso, Pramod Kumar, Sanjay Parab, Valmiki Naik, Veenu Vas - 160
6th: Anant Prabhu, Astrid Vas, Ayush Kanyal, Harshvardhan Bhatkuly, Kedar Naik, Mahesh Prabhu, Sachin Chatte, Siddharth CK, Tallulah D'Silva - 115

The next monthly quiz in Panjim, the first of SEQC's Year 7 (yay!) will be hosted by Vidyadhar Gadgil on the 1st of June.

No comments: