Friday, January 3, 2014

SEQC Movie Quiz - Results

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Ananya Mukherjee, Evan Link, Kanchan Gatward, Srijit Kumar, Stephanie Wright, Sunil Sardessai, Taran Mukherjee - 130
2nd: Chaitanya Naik, C. N. Prabhakar, Pranab Mukhopadhyay, Rajiv D'Silva, Rohan Weigel, Shaila De Souza, Vishal Malapat - 105
3rd: Adish Talwadker, Anjali Sengupta, Ashwin Mascarenhas, Jayant Patki, Nikhil Shirsat, Rakesh, Soham Gaunekar - 95
4th: [Aditya Patki, Amod Kolwalkar, Kunal Naik, Dhanaraj Naik, Sanjay Parab] & [ Ameya Mardolkar, Blessie James, Krithik Vaidya, Molu Garg, Nitish Wagle, Umang Nair] - 90
6th: Anant Prabhu, C. K. Siddharth, Divya Lobo, Paul Gatward, Roshan Kumar, Sai Ganesh - 80

No comments: