Tuesday, January 7, 2014

SEQC January - Results

QM: Nitish Wagle

1st: Aditya Patki, C. N. Prabhakar, Kanchan Gatward, Molu Garg, Rajiv D'Silva, Sumedh Joshi, Tallulah D'Silva - 115
2nd: Aniruddha Sen Gupta, Ashwin Mascarenhas, Fatima Kumar, Jessie Fernandes, Krithik Vaidya, Nikhil Shirsat, Pranav Khadpe - 110
3rd: [Adish Talwadker, Akshay Pai Raikar, Arati Fernandes, Jyotsna Fernandes, Kalpa Govekar, Lynn Barretto Miranda, Soham Gaunekar, Vikram Fernandes] & [Astrid Vas, Charu, Devang Ghia, Eesha Tirodkar, Om, Paola Mambro, Sadhika Buddaseth, Shakuntala Buddaseth, Veenu Vas] - 90
5th: Ashish Bhat, Chaitanya Naik, Dhanraj Naik, Kaivalya Karkare, Kunal Naik, Paul Gatward, R. Samyak, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 75
6th: Anant Prabhu, Blessie James, Parind Phadte, Pranab Mukhopadhyay, Prasanna C. S., Sachin Chatte, Shreesh Bhat, Suyash Tirodkar, Umang Nair - 55

The next Panjim monthly will be held on the 2nd of February and will be hosted by Aniruddha Sen Gupta.

No comments: