Wednesday, December 11, 2013

SEQC December - Results

QM: Viola Rodrigues

1st: Aniruddha Sen Gupta, C. N. Prabhakar, Mahesh Prabhu, Sapana K. C., Tallulah D'Silva, Vijay Oli - 145
2nd: Anant Prabhu, Kanchan Gatward, Pranav Khadpe, Rajiv D'Silva, Sanjay Parab, Siraj Syed - 135
3rd: Kedar Naik, Mohnish Sardessai, Nikhil Shirsat, Nisha Oli, Nitish Wagle, Parind Phadte, R. Samyak, Tanmay Pereira Naik, Sajan Venniyoor, Shrijana K. C., Shubham Phadte - 130
4th: Ajey Patil, Delson Roche, Kunal Naik, Sadhika Buddaseth, Shakuntala Buddaseth, Yash Pathak - 125
5th: Anjali Sengupta, Lara Pereira, Molu Garg, Paola Mambro, Paul Gatward, Sachin Chatte, Umang Nair - 90
6th: Lynn Barretto Miranda, Soham Gaunekar, Sunil Sardessai, Varun Khadpe, Viraj Nayak - 50

The next Panjim Monthly will be held on the 5th of January 2014. The name of the QM will be announced soon.

No comments: