Monday, July 15, 2013

SEQC July 2013 monthly - results

QM: Amit Shet

1st: Aniruddha Sen Gupta, Mahesh Prabhu, Paola Mambro, Utpal Narvekar, Wilma Alvares - 195 points
2nd: Nitish Wagle, Paul Gatward, Suyash Tirodkar, Varun Kumar, Yash Pathak - 190
3rd: Leroy Veloso, Parind Phadte, Sunil Sardessai, Vividh Deorah, Yash Latkar - 120
4th: [Anjali Sen Gupta, C.N. Prabhakar, Gaurav Mahambre, Kunal Naik, Naintara Jain, Nisha Oli, Shrijana K.C.] and [Adish Talwadker, Ashwin Mascarenhas, Lynn Barreto Miranda, Nilesh Zore, Pranav Khadpe, Rahul Basu, Umang Nair] - 105
6th: Ameya Mardolkar, Kanchan Gatward, Manuel Alvares, Sapna K.C., Veenu Vas - 90