Tuesday, January 10, 2012

SEQC January - Results

QM: Nitish Wagle

1st: Aniruddha Sengupta, Neil Khera, S. Varun Kumar, Vishal Malapati, Yash Pathak - 415
2nd: Jatan Rodrigues, Kaivalya Karkare, Mahesh Prabhu, Rajiv D'Silva, Shaswat Salgaonkar - 260
3rd: [Abhijeet Virgincar, Adish Talwadker, Anjali Sengupta, Ashwin Mascarenhas, Nikhil Shirsat, Nitish Fatarpekar, Taran Mukherjee] & [Akshay Rege, Dominic D'Costa, Rohan Saxena, Sachin Chatte, Srijit Kumar] - 185
5th: Anil Rodrigues, Mohnish Sardessai, Sadhika Buddaseth, Shubham Tiwari, V. R. Muralidharan - 145
6th: Nalin Khera, Paul Gatward, Pranab Mukhopadhyay, R. Samyak, Shakuntala Buddaseth, Sunil Sardessai - 90

The next Panjim monthly will be held on the 5th of February, to be hosted by Aniruddha Sengupta.

No comments: