Saturday, December 11, 2010

SEQC December Quiz - Results

QM: Harshvardhan Bhatkuly

1st: Abhijeet Virginkar, Aniruddha Sen Gupta, Jatan Rodrigues, Sachin Chatte, Shubham Tiwari, V. Sundarajan Iyer - 80
2nd: [Akash Kulkarni, Conrad Fernandes, Mahesh Prabhu, Pradeepkumar Pednekar, Rajiv D'Silva, Siddharth Shetty], [Aaron Fernandes, Agastya Keni, Ajachi Chakrabarti, Atharv Joshi, Kiril Vaz, Raunaq Rao] & [Akshay Rege, Joseph de Sousa, Kanchan Gatward, Kunal Naik, Paola Mambro, Prajeet Madkaikar, V. R. Muralidharan] - 70
5th: Akshaya Sundararajan, Anmol Naik, Kedar Naik, Leroy Veloso, Omkar Borkar, Sunil Sardessai, Valmiki Naik - 65
6th: Anil Rodrigues, Anjali Sen Gupta, Priyesh Pandey, Raj Kunkolienkar, Shivam Tiwari, Soham Gaunekar - 40

The next monthly will be held on the 9th of January 2011, to be hosted by Atharv Joshi and Raj Kunkolienkar.

No comments: