Tuesday, November 9, 2010

SEQC November Quiz - Results

QM: Paul Gatward

1st: Aniruddha Sen Gupta, Anjali Sen Gupta, Avinash Mandora, Kunal Naik, M. S. Raghunandan, Paresh Mandora, Pushkar Shirodkar, Saheel Wagh, Shubham Tiwari, Vinitta Panicker - 97
2nd: Ameya Mardolkar, Anmol Naik, As'ad Shah, Kiran Desai, Prajeet Madkaikar, Tallulah D'Silva, Rajiv D'Silva, Raj Kunkolienkar, Taran Mukherjee, Valmiki Naik, V. R. Muralidharan - 93
3rd: Aniruddha Borkar, Anurag Panicker, Jatan Rodrigues, Jayant Karn, Joseph De Souza, Mahesh Prabhu, Omkar Borkar, Ramrao Wagh, Sachin Chatte, Shraddha Moye, Shweta Moye, Suyash Kamat, - 84
4th: Abhijeet Virgincar, Akshay Rege, Ashwin Mysore, Blessie James, Harshvardhan Bhatkuly, Kiril Vaz, Paola Mambro, Prajakt Kamat, Shaila De Souza, Soham Gaunekar - 75
5th: Cynthia Latimer, Fred Latimer, Kanchan Gatward, Malcolm Rocha, Nalini Rocha, P. D. Mukherjee, Sanchita Rodrigues, Savitri Rane, Simon Charlesworth - 71
6th: Akshay Thatte, Amit Shet, Anagha Panicker, Joshua Fernandes, Leroy Veloso, Nitish Fatarpekar, Rovan Vaz, Shaswat Salgaonkar - 67

The next monthly quiz will be held on the 5th of December, to be hosted by Harshvardhan Bhatkuly.

No comments: