Thursday, October 7, 2010

October Quiz - Results

QM: Raunaq Rao

1st: Aaron Fernandes, Aniruddha Sen Gupta, Ashwin Mysore, Divya Ramaswamy, Nitish Fatarpekar, Prajakt Kamat, Pranab Mukherjee, Raghunandan Mysore, Sunil Sardessai, Tallulah D'Silva, Taran Mukherjee - 405
2nd: Aadish Talwadker, Anil Rodrigues, Anusha Pai, Jayant Karn, Joshan Abraham, Leroy Veloso, Navin Pai, Shaswat Salgaonkar, Sohag Sen, Vinita Panicker - 355
3rd: Abhijeet Virgincar, Ajachi Chakrabarti, Kanchan Gatward, Kiril Vaz, Krithika Pradeep, Mahesh Prabhu, Priyesh Pandey, Sunil Thomas, Tara Anne Coelho - 320
4th: Ajit Parulekar, Anant Lawande, Anjali Sen Gupta, Dhruv Usgaonkar, Jatan Rodrigues, Joel Vaz, Omkar Borkar, Paul Gatward, Prajeet Madkaikar - 290
5th: Akash Kulkarni, Anagha Panicker, Anurag Panicker, Atharv Joshi, Joel Pires, Paola Mambro, P. D. Mukherjee, Rajesh Panicker, Rajiv D'Silva, Srijit Kumar - 255
6th: Aisha Kalangutkar, Akshay Rege, Harshvardhan Bhatkuly, Joshua Anranjo, Raj Kunkolienkar, Shishir Shankhwalker, Shridhar Ramachandran, Shubham Tiwari, Soraya Mukherjee, Surbhi Verma - 235

The next monthly quiz will be held on the 7th of November, to be hosted by Paul Gatward.

1 comment:

babu said...

hi..can we have the questions and answers please..thanks